Uredba o izobešanju zastave

1. člen Uradnga lisat RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008 veleva, da vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne, srednje, glasbene in višje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter drugi vzgojno-izobraževalni zavodi) morajo imeti stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije.

2056. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Stran 5177.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

1. člen

Vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne, srednje, glasbene in višje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter drugi vzgojno-izobraževalni zavodi) imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije.

2. člen

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastava narodne skupnosti, in sicer v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v katerih poteka vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem učnem jeziku, in v dvojezičnih vrtcih in šolah. V ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodih se na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, zastava narodne skupnosti lahko izobesi.

3. člen

Za izobešanje in razporejanje zastav v vzgojno-izobraževalnih zavodih se uporablja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).

Ob državni zastavi in zastavi narodnostne skupnosti so lahko stalno izobešene še slovenska narodna zastava, zastava Evropske unije, zastava občine ter šolska zastava. Zastava Republike Slovenije je v tem primeru na častnem mestu, torej levo.

4. člen

Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah (Uradni list RS, št. 111/00).

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00002-1/2008/6

Ljubljana, dne 8. maja 2008

EVA 2008-3311-0047

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Vir: Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih Ur.l. RS, št. 47/2008